Porządek obrad

Żychlin,  dn. 23.01.2018 r.

 

MIESZKAŃCY  GMINY  ŻYCHLIN

 

OP. 0002.2.2018

 

                                Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie zwołuje XLI Sesję Rady Miejskiej w Żychlinie na dzień 30 stycznia 2018 r. (wtorek) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15A.

 

Porządek obrad:

    1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
    2. Zapytania i wolne wnioski.
    3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmiany budżetu gminy na 2018 rok,
 2. „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok’’,
 3. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin,
 4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Drzewoszki, Dobrzelin, Pasieka oraz miasta Żychlin,
 5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 55/25 i 55/24 w obrębie Dobrzelin oraz dla działek nr ewid. 627/3 i 627/12 w obrębie miasta Żychlin w gminie Żychlin,
 6. uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin”,
 7. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 8. ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXV/129/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 50/IX/91 Rady Gminy i Miasta w Żychlinie z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie,
 9. ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VII/29/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Zakładu Budżetowego z siedzibą w Żychlinie i nadania mu statutu,
 10. ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVIII/144/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żychlin,
 11. ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVI/129/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żychlin  na lata 2017-2021.

     4. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Żychlinie na 2018 rok.

     5. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady na 2018 rok.

6. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.

7. Sprawy różne.

8. Przyjęcie Protokołu Nr XXXVIII/17 z dnia 14 grudnia 2017 r., Protokołu Nr XXXIX/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. i Protokołu Nr XL/18 z dnia 12 stycznia 2018 r.

     9. Zakończenie obrad.

.

 

                                                                                                                                                                            Przewodnicząca Rady
                                                                                                                                                                                        Miejskiej w Żychlinie
 
                                                                                                                                                                                        /-/Elżbieta Tarnowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Konrad Melcher 24-06-2015 12:47:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Konrad Melcher 24-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Konrad Melcher 23-01-2018 15:21:11